INFIMA

Katalozi ispitnih pitanja za eksternu maturu

WSIST 2J8JMB 1334499391

 OPŠTI CILJEVI EKSTERNE MATURE

Zakonski osnov za uvođenje eksterne mature predstavlja član 25. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo, kojim je utvrđena obaveza polaganja esksterne mature na kraju devetog razreda osnovne škole, kao i Koncepcija devetogodišnje osnovne škole.

Uvođenje eksterne mature je predviđeno za učenike koji s uspjehom završe deveti razred osnovne škole, te će obuhvatiti i učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, koji po principu inkluzivnog odgoja i obrazovanja pohađaju redovne osnovne škole na području Kantona Sarajevo.

 

Model eksterne mature, koji će se u Kantonu Sarajevo primjenjivati od školske 2012/2013. godine, je koncipiran na sljedeći način: svi učenici polažu maturu iz tri obavezna predmeta – Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnostMatematika i prvi strani jezik*), dok preostala dva predmeta učenici biraju iz dvije grupacije i to na način da se iz svake grupacije treba odabrati po jedan nastavni predmet.

Radi se o sljedeće dvije grupacije: 

      A. Historija i Geografija/Zemljopis

B. Hemija/KemijaBiologija i Fizika.

Uspješno organiziranje i provođenje eksterne mature predstavlja kompleksan  zadatak, kojem se u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade pristupilo sa maksimalnom odgovornosti i ozbiljnosti.

Naša namjera je, kroz opšte ciljeve eksterne mature, provjeriti znanja, vještine i sposobnosti učenika, koje su stečene tokom pohađanja osnovne škole u devetogodišnjem trajanju.

Stečeno znanje učenika, iz gradiva po Nastavnom planu i programu za devetogodišnju osnovnu školu, će se  provjeravati kroz eksternu maturu, kao i stepen realiziranja predviđenih nastavnih sadržaja od strane nastavnika u školama.

Kvalitet prenesenog znanja učenicima, kao i praktična primjena znanja, takođe predstavljaju opšte ciljeve eksterne mature.

 Informatička osposobljenost škola, ali i osposobljenost Ministarstva za praćenje savremenih tokova kada je u pitanju informaciona tehnologija, predstavljaju svojevrstan „ispit“ kada su u pitanju opći ciljevi koje želimo ostvariti kroz eksternu maturu.

Uspješno organiziranje polaganja ispita u školama je izazov koji je postavljen pred zaposlenike škola i Ministarstvo, jer organizacijski kvalitetno urađen posao, predstavlja značajno olakšanje kada je u pitanju uspješno provođenje ove aktivnosti.

Poseban zadatak kojem će se Ministarstvo posvetiti nakon provođenja eksterne mature  je evaluacija rezulatata provedenih ispita, koja će u određenoj mjeri pokazati da li su zadani ciljevi eksterne mature pozicionirani na realnim, odnosno objektivnim osnovama i da li je ocjenjivanje učeničkog znanja bilo objektivno ili nije.

Izazov koji sa sobom nosi ovaj kompleksan posao će dovesti i do određenih korekcija kada je u pitanju kvalitet realiziranja  predviđenih nastavnih sadržaja,  da li su ispravno postavljeni ishodi u učenju,  u kojoj mjeri je  ostvareno kvalitetno usvajanje nastavnih sadržaja od strane učenika,  u kojoj mjeri je prisutna opterećenost nastavnih programa nepotrebnim činjenicama i sl.

Za sve izrečene dileme i eventualne nejasnoće koje su se pojavile kroz pripremu i provođenje eksterne mature u Kantonu Sarajevo, trenutno ne postoje jednostavni  i jedinstveni odgovori, ali vrijeme koje je pred nama će svakako pokazati u kojim segmentima odgojno-obrazovnog rada smo opravdali očekivanja, a koje segmente našeg rada treba unaprijeđivati, s ciljem adekvatnog i kvalitetnog odgoja i obrazovanja naših učenika.  

_____________________________________________________________________

* EngleskiNjemačkiFrancuski i Arapski jezik

Prilog Size
MATEMATIKA 1.27 MB
BOSANSKI – HRVATSKI – SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 390.49 KB
ENGLESKI JEZIK 384.86 KB
FRANCUSKI JEZIK 617.21 KB
NJEMAČKI JEZIK 555.32 KB
ARAPSKI JEZIK 391.08 KB
GEOGRAFIJA/ZEMLJOPIS 4.14 MB
HISTORIJA – POVIJEST – ISTORIJA 1.56 MB
HEMIJA/KEMIJA 533.94 KB
BIOLOGIJA 1.74 MB
FIZIKA 1.68 MB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *