INFIMA

Standardni Model

higgs

Lokalna gauge teorija zajedno sa spontanim narušenjem simetrije, Higgsovim mehanizmom, pravi veoma uspješnu teoriju jakih, slabih i elektromagnetnih sila koja je provjerena do velike preciznosti i daje savršeno slaganje sa eksperimentalnim podacima sve do skala od 100 GeV. Naravno, govorimo o Standardnom Modelu, osnovnoj teoriji u fizici čestica. Dio Standardnog Modela, koji se odnosi na slabe i elektromagnetne interakcije je djelo S. Glashow-a, S.Weinberga i A. Salam-a koji su za ovo otkriće dobili Nobelovu nagradu 1979. Kao značajna godina se uzima 1967. kada su Weinberg i Salam uspjeli inkorporirati Higgsov mehanizam u Glashow-ovu teoriju. Standardni model je kvantna teorija polja koja ima SU(3)xSU(2)xU(1) lokalnu gauge simetriju. Grupa SU(3) je zadužena je za jake interakcije (QCD), a preostale dvije za elektromagnetne i slabe interakcije.

Materijalna polja su kvarkovi i leptoni i dolaze u tri familije. Prvu familiju kod leptona čini elektron i neutrino, a kod kvarkova up i down. Svaka grupa ima svoje prenosnike interakcije; SU(3) ima osam gluona, SU(2)xU(1) ima dva W-bozona, jedan Z-bozon i jedan foton. Pored materijalnih polja i prenosnika interakcije, imamo i jedno Higgsovo polje čija je uloga davanje mase ostalim česticama.

Pedeset godina eksperimentalne fizike čestica potvrdilo je izuzetno slaganje Standardnog Modela sa prirodom. Gotovo je nevjerovatno da tako jednostavna i elegantna teorija, u potpunosti zasnovana na simetriji, opisuje svijet koji posmatramo. Ostao je još jedan dio Standardnog Modela koji treba eksperimentalno potvrditi, postojanje Higgsovog bozona. U decembru prošle godine CMS i ATLAS kolaboracije su objavile pronalaženje Higgsovog bozona sa velikom vjerovatnoćom. Definitivna potvrda otkrića se očekuje ove godine. 2012. će se pamtiti kao veliki trijumf briljantne teorije koja sumira naše znanje o tri fundamentalne sile prirode.

Fizika ne prestaje sa Standardnim Modelom, još uvijek treba kvantizirati gravitaciju, objasniti tamnu materiju, objasniti kvantizaciju naboja, objasniti tamnu energiju, objasniti hijerarhiju parametara u Standarnom Modelu, i još mnogo toga drugog…

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *