INFIMA

Obavještenje o takmičenjima u fizici

fiznov

 Obavještavamo vas da će se XVII kantonalno takmičenje u fizici    za učenike srednjih škola održati 24. 03. 2012. godine u Petoj gimnaziji (Senada Poturka Senčija bb.) i da će, zbog prethodnih vremenskih nepogoda, program takmićenja biti reduciran. U ovoj školskoj 2011/12. godini takmičenje će biti provedeno za samo dvije kategorije:

I kategorija – Mehanika i elektromagnetizam i II kategorija – Optika i atomska fizika. Programski sadržaji pomenutih kategorija će biti prilagođeni programu iz Fizike za III i IV razred gimnazije – izborno područje. Ukoliko u školi ima među učenicima I i II razreda posebno zainteresovanih i uspješnih učenika mogu se prijaviti u I kategoriju.

 Broj prijavljenih učenika škole ne može prelaziti 3 učenika po kategoriji, izuzev u slučaju da škola ima učenika koji su u prethodnoj školskoj godini osvojili jedno od prva tri mjesta na takmičenjima kantonalnog i višeg nivoa i time u ovoj godini stekli pravo učešća.

Prijave takmičara dostaviti najdalje do 15 marta u Petu gimnaziju (faks: ) na ruke profesorice Brodović Medihe. 

Organizator kantonalnog takmičenja je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo – PPZ, a suorganizatori su Peta gimnazija i Društvo fizičara u BiH.

Predsjednik takmičarske komisije je Kenan Novalija, prof. fizike u Prvoj gimnaziji.

Voditelj takmičenja je Brodović Mediha,prof. fizike u Gimnaziji Dobrinja. 

Programski sadržaji takmičenja su:

I kategorija  – Mehanika i elektromagnetizam

    Newton – ovi zakoni mehanike, ranomjerno kretanje, kretanje pod djelovanjem konstantne sile, slaganje i razlaganje sila, kružno kretanje, rad, energija, kretanje u gravitacionom polju, neinercijalni sistemi, rotaciona kretanja, zakoni održanja,  mehanika fluida*, termodinamika*

     Oscilacije*, mehanički talasi*, zvuk*, elektrostatsko međudjelovanje, električno polje, kretanje naelektrisane čestice u električnom polju, električni kapacitet, istosmjerna električna struja, strujna kola, magnetno polje, električna struja  i magnetno polje, elektromagnetska indukcija, naizmjenična struja*, elektromagnetni talasi*

II kategorija –  Optika i atomska fizika

     fotometrija, geometrijska optika, fizikalna optika, toplotno zračenje, fotoelektrični efekat,       struktura atoma, dualna svojstva materije, atomsko jezgro, nuklearne reakcije, radioaktivnost, elementarne čestice*, poluprovodnici*

Sadržaji označeni sa mogu se pojaviti tek na Federalnom takmičenju. 

Planirana satnica realizacije takmičenja:

08,15 sati: raspoređivanje takmičara po razredima

08,30 – 11,30 sati :  izrada zadataka

09,30 sati: kratki seminar za profesore pratioce – prezentacija   rješenja zadataka 

11,30 – 15 sati : pregled takmičarskih zadataka, donošenje nezvaničnih bodovnih listi 

15,00 – 16,00 sati:   razmatranje eventualnih žalbi i donošenje zvanične liste

17,00 sati : objavljivanje konačnih listi,   proglašenje rezultata takmičenja 

Napomena:

Komisija za sastavljanje zadataka i komisije za pregledanje takmičarskih zadataka će biti dostavljene naknadno. 

S poštovanjem, 

Direktorica: Dina Borovina, prof. 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *